Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2016

finny
20:30
finny
20:24
Reposted frommondomg mondomg viareloveution reloveution
finny
20:18
Jest we mnie coś, co nie do końca odpowiada ogólnie przyjętym normom, zasadzie „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Pociągają mnie nie te rzeczy, co trzeba: lubię pić, jestem leniwy, nie mam boga, polityki, idei ani zasad. Jestem mocno osadzony w nicości, w swego rodzaju niebycie, i akceptuję to w pełni. Nie czyni to ze mnie osoby zbyt interesującej. Nie chcę być interesujący, to zbyt trudne. Pragnę jedynie miękkiej, mglistej przestrzeni, w której mogę żyć, i jeszcze żeby zostawiono mnie w spokoju.
— Charles Bukowski
Reposted fromallay allay viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
finny
20:11
7665 d837
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaslon slon
finny
20:10
8239 d44b
Reposted fromkyte kyte viaAnneBonny AnneBonny
finny
20:06
0537 2ec1 500
Mnie śmieszy
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaxiumin xiumin

August 27 2016

finny
21:10
3759 ef12 500
Reposted frombudas budas viaAnneBonny AnneBonny
finny
20:52
5402 6299
Reposted fromennomane ennomane vialexi lexi
finny
20:50
6687 ac82 500
Reposted fromfungi fungi viasm0k1nggnu sm0k1nggnu

August 22 2016

16:08
2192 d0a3 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAng3ll Ang3ll
finny
16:01
Time flies when You're drunk and You don't give a fuck.
— The Kills
Reposted fromAng3ll Ang3ll
finny
15:00
evolution
Reposted frompankamien pankamien viainina inina

August 23 2014

finny
20:50
9448 c5ea
Reposted byhawkeyes hawkeyes

August 15 2014

finny
21:07
8252 3896 500
Reposted fromcats cats vialexi lexi
finny
21:02
1186 57d3
Reposted fromxpetqa xpetqa viamaruda maruda

June 26 2014

finny
16:31
0599 e158
Reposted byfallenangel69martuan

May 26 2014

finny
19:06
Reposted frompracticaljoke practicaljoke vialiars liars
finny
19:05
finny
19:03
4908 bba3 500
Reposted fromkosmata kosmata vialexi lexi
finny
18:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl